Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Zakres obowiązywania

1. Poniższe Warunki mają zastosowanie do umów zawartych przez Klienta z Weblayout s.r.o. (numer identyfikacyjny: 02464497), Radhošťská 2004/5, 13000 Praha, Republika Czeska (zwanym dalej „Usługodawcą”) za pośrednictwem strony internetowej Lingua.com oraz powiązanych aplikacji (zwanych dalej „Usługami”). Korzystanie z usług podlega wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej. Odmienne ogólne warunki handlowe Klienta są wyraźnie odrzucone.

2. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która, zawierając transakcję prawną, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 2 Procedura zawarcia umowy

1. Podstawa prawna

Usługodawca oferuje Usługi w zakresie nauki języków obcych skierowane do osób uczących się (np. uczniów) i/lub nauczycieli.

W czasie trwania umowy Klient otrzymuje proste, niezbywalne i niezależne od lokalizacji prawo do korzystania z Usług Usługodawcy (łącznie z materiałami dydaktycznymi i funkcjami) wyłącznie do celów prywatnych. Usługi nie podlegają dystrybucji, publikacji ani rozpowszechnianiu w formie cyfrowej. Wszelkie wykorzystanie komercyjne treści jest niedozwolone.

W celach dydaktycznych arkusze udostępnione do pobrania w formacie PDF mogą zostać wydrukowane dla maksymalnie 30 uczniów Klienta lub udostępnione w systemie zamkniętym. Źródła, linki i informacje o prawach autorskich nie mogą być usuwane z arkuszy. Pliki audio mogą być odtwarzane w salach lekcyjnych lub w ramach lekcji indywidualnych.

Produkty przeznaczone specjalnie dla nauczycieli (np. „Lingua for Teachers”) mogą zawierać specjalne warunki z rozszerzonymi prawami użytkowania.

2. Bezpłatne oferty

Chcemy, aby nauka języków obcych była możliwa i dostępna dla każdego, dlatego wiele treści i funkcji jest dostępnych za darmo do użytku osobistego. Do niektórych z tych treści można uzyskać dostęp bez rejestracji. Jeśli Klient chce mieć dostęp do większej ilości treści i funkcji, może zarejestrować konto podstawowe. Rejestracja konta podstawowego jest bezpłatna i w przyszłości nie będą ponoszone żadne koszty z tytułu tej rejestracji. Konto to może zostać usunięte w każdej chwili przez samego Klienta lub za pośrednictwem Obsługi Klienta.

3. Oferty odpłatne

Ponadto oferujemy treści Premium, na przykład dodatkowe materiały do nauki i funkcje. Treści Premium są wyraźnie oznaczone i dostępne tylko po zarezerwowaniu członkostwa Premium. Aby zakończyć Członkostwo Premium, w procesie zamówienia należy wybrać metodę płatności. Członkostwo Premium jest zawierane poprzez zamówienie i uiszczenie opłaty Premium.

Na tej stronie znajdą Państwo przegląd wszystkich produktów, szczegóły dotyczące produktów, ceny i warunki.

§ 3 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

1. Prawo do odstąpienia od Umowy

Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę jednoznacznym oświadczeniem (poprzez np. pocztą elektroniczną lub listownie) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni.

Odwołanie należy kierować na adres:

Weblayout s.r.o.
Radhošťská 2004/5
13000 Praha
Republika Czeska
E-Mail: contact@lingua.com

2. Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Uwagi szczególne dotyczące odstąpienia od Umowy

Jeżeli umowa zostanie wykonana na wyraźne życzenie Klienta przed skorzystaniem przez niego z prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie.

§ 4 Prawo własności intelektualnej

1. Treści Usług

Treści zawarte w serwisach Usługodawcy podlegają ochronie praw autorskich. Klientowi nie wolno zatem kopiować, edytować, redystrybuować ani udostępniać publicznie takich treści w zakresie wykraczającym poza użytek przyznany przez właściciela praw.

Usługodawca pozostaje właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i wszelkich innych praw własności intelektualnej lub rozwiązań technicznych związanych z Usługami. Ani poprzez rejestrację, ani poprzez zamówienie, Klient nie nabywa prawa własności do Usług lub ich zawartości.

2. Treści Klienta

Jeżeli Klient w związku z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę przekaże lub udostępni treści, do których przysługują mu prawa autorskie lub prawa użytkowania, Usługodawca jest uprawniony do korzystania z tych treści przez czas trwania świadczenia Usług w celu realizacji uzgodnionych umownie Usług.

§ 5 Opłaty i warunki płatności

1. Podane przez Usługodawcę ceny są cenami ostatecznymi. Składniki ceny detalicznej i podatki są wliczone w cenę końcową.

2. Na tej stronie znajdziesz przegląd opcji płatności. Zasadniczo płatność musi zostać dokonana przed przyznaniem świadczeń.

§ 6 Gwarancja w razie wystąpienia wad

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne.

§ 7 Poufność i ochrona danych osobowych

Dane przekazane przez Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych. Informacje na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

§ 8 Inne

1. Obowiązuje prawo Republiki Czeskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przy czym przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym Klient jako konsument ma swoje miejsce zamieszkania, pozostają nienaruszone.

2. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z i w związku z umową, na której opierają się niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, jest siedziba Usługodawcy w przypadku umów z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub na terenie Unii Europejskiej lub miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w momencie działania nie jest znane. Nie narusza to prawa do wniesienia powództwa do sądu w innym ustawowym miejscu właściwości.

3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne, utraciły ważność lub są niekompletne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w niezmienionej formie.


Koniec Ogólnych Warunków Handlowych Weblayout s.r.o. dla Lingua.com

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2021